гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
Анализ на ситуацията на винения пазар от CEEV
Писмо от CEEV до членовете на комисията на ЕП
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АМПЕЛОГРАФСКА КНИГА ПО ПРОЕКТ “VineSOS”
Традиционен предвеликденски форум „Да! На българската храна“
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. 
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!
ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!
Удължаване на срока на мярка „Информиране в държавите членки“
Прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“
Ритуално зарязване на лозя
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ВАЖНО!!! ПРИЕМ ПО МЕРКИ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВИНО- И ГРОЗДОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия
Откриване на краткосрочна финансова линия за закупуване на торове
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение за откриване на краткосрочна финансова линия за закупуване на торове, необходими при отглеждането през 2021 г. на трайни насаждения, включително винени лозя. Кредитът се предоставя за покриване на част от производствените разходи (за закупуване на торове) по технологична карта, при ставка на хектар за винени лозя - 460 лв./ха.  Лихвата по кредитите е в размер на 1.5 %. Лимитът на кредита на един бенефициер е в размер до 300 000 лв. Срокът за погасяването на кредита е 30.11.2021 г.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, отглеждащи  винени лозя, които имат подадено и приключено заявление по схеми за директни плащания за Кампания 2020 г.  Договорите за кредит се обезпечават чрез учредяване на ипотека върху недвижимо имущество; особен залог върху машини и съоръжения, за които е представен документ за собственост, индивидуализиращ вещта; залог на парична сума; банкови гаранции. Площите, за които се кандидатства и обезпечението се застраховат в полза на ДФ „Земеделие“. Предстои изготвяне на указания от страна на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на кредита, които да бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. Очакван период на прием – месец януари 2021 г.  
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067