125 Tsarigradsko shose blvd., bl. 1, 3rd floor, Sofia, Bulgaria
tel.: 9708 111, fax: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
ACCENTS
ИАЛВ с нова Интернет страница ...
Вътрешни правила
Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за дейността на Дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности"

Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"

Указания за работа в Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"

Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории"

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ИАЛВ

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

Система за финансово управление и контрол в ИАЛВ

Номенклатура на делата със срокове за съхранение

Указания за упражняване на административнонаказателна отговорност в ИАЛВ


Етичен кодекс

Харта на клиента
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2013 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067