125 Tsarigradsko shose blvd., bl. 1, 3rd floor, Sofia, Bulgaria
tel.: 9708 111, fax: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
ACCENTS
ИАЛВ с нова Интернет страница ...
КОНТАКТИ
   »   Home

   »   THE AGENCY

           Агенцията
           Ръководство
           Структура
           Устройствен правилник на ИАЛВ
           Обша администрация
           Специализирана администрация
           Административни услуги
           Годишни доклади за дейността на ИАЛВ
           Конкурси за работа в ИАЛВ
           Контакти
          
   »   ACTIVITY REPORTS

           Приоритетни цели
           Лозарски потенциал
           Винопроизводство
           Физико-химични анализи
           Обща информация
           Райониране
           Речник
          
   »   MEASURES TO ASSIST

           Национална стратегия 2005-2025
           Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018
           Мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя"
           Мярка "Промоция в трети страни"
           Мярка "Инвестиции в предприятия"
           Мярка "Събиране на реколтата на зелено"
          
   »   VINEYARD REGISTER

           Лозарски регистър
           Актуализация на лозарския регистър
          
   »   LEGISLATION

           Вътрешни правила
           Инструкции / Указания
           Достъп до обществена информация
           Закони и Наредби
           Заповеди
           Актове
           Европейски регламенти
           Информация - Европейски Съюз
          
   »   ONLINE SERVICES

   »   APPLICATIONS

   »   DECLARATIONS

   »   ACCOMPANYING DOCUMENTS

   »   EAVW search

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2013 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067