гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Резолюции OIV
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!
"Да! На българската храна"
42ри Световен Конгрес по Лозарство и Винарство – 2019 година, гр. Женева, Швейцария
Доклад на OIV
Генерален директор на OIV
Конгрес на OIV
Кръгла маса – кампания „Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти“
НАРЕДБА № 6
Агенцията
Управлението на лозаро-винарския сектор в България се осъществява от Министерски съвет. За оперативното управление на сектора отговаря министърът на земеделието и храните. Държавният контролен орган в сектора е Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към министъра на земеделието и храните.

Лозаро-винарският сектор е един от първите икономически сектори, за които нормативната уредба предвижда висока степен на саморегулация, която се осъществява от Националната лозаро-винарска камара. Партньорството между правителството и частния сектор е основен инструмент, с който се мобилизират обществените усилия за ускоряване на развитието на страната и за постигане на националните цели.

ИАЛВ осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, вино и продукти от грозде и вино като изпълнява следните основни функции:

- Управлява лозарския потенциал на страната и упражнява контрол върху правата за засаждане на нови лозя, презасаждане и изкореняване на лозови насаждения;

- Извършва контрол на място на винопроизводителите за прилагане на разрешени енологични практики; условията за производство на регионални и качествени вина; спазване на изискванията за представяне на вината и продуктите от грозде и вино;

- Осъществява физикохимични и микробиологични анализи на вина, продукти от грозде и вино и спиртни напитки.

Политиката, която ИАЛВ изпълнява, е свързана с изграждането и прилагането на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор, в съответствие с изискванията на ЕС.

Ефективното функциониране на системата през последните години води до подобряване и стабилизиране на сектора като цяло, повишаване на качеството и конкурентоспособността на българските вина, както на вътрешния, така и на външния пазар.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067