гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Откриване "Зелена седмица Берлин 2018"
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На вниманието на всички вино- и гроздопроизводители!
Важно! Информация за лозарския регистър
Весели празници!
Зелена седмица Берлин 2018
Внедряването на модела CAF 
Програма за трансгранично сътрудничество
Инициатива „Сподели България“
Лозарите, преструктурирали масивите си през 2017 г., получиха над 43,5 млн. лева
Агенцията
Управлението на лозаро-винарския сектор в България се осъществява от Министерски съвет. За оперативното управление на сектора отговаря министърът на земеделието и храните. Държавният контролен орган в сектора е Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) към министъра на земеделието и храните.

Лозаро-винарският сектор е един от първите икономически сектори, за които нормативната уредба предвижда висока степен на саморегулация, която се осъществява от Националната лозаро-винарска камара. Партньорството между правителството и частния сектор е основен инструмент, с който се мобилизират обществените усилия за ускоряване на развитието на страната и за постигане на националните цели.

ИАЛВ осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, вино и продукти от грозде и вино като изпълнява следните основни функции:

- Управлява лозарския потенциал на страната и упражнява контрол върху правата за засаждане на нови лозя, презасаждане и изкореняване на лозови насаждения;

- Извършва контрол на място на винопроизводителите за прилагане на разрешени енологични практики; условията за производство на регионални и качествени вина; спазване на изискванията за представяне на вината и продуктите от грозде и вино;

- Осъществява физикохимични и микробиологични анализи на вина, продукти от грозде и вино и спиртни напитки.

Политиката, която ИАЛВ изпълнява, е свързана с изграждането и прилагането на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор, в съответствие с изискванията на ЕС.

Ефективното функциониране на системата през последните години води до подобряване и стабилизиране на сектора като цяло, повишаване на качеството и конкурентоспособността на българските вина, както на вътрешния, така и на външния пазар.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067