НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА, ДАННИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ, НАЧИНА НА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА РЕКОЛТАТА И СТОКОВАТА НАЛИЧНОСТ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. условията и редът за регистриране на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и заличаване от регистъра, заверяване, изменяне и допълване на технически спецификации;

2. воденето на регистрите;

3. данните, подлежащи на вписване, и начинът на водене на дневниците;

4. условията и редът за деклариране на реколтата, произведените количества вино и гроздова мъст, стоковите наличности и внесени количества вино и гроздова мъст;

5. контролът върху регистрираните лица и дейността им.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за продукти с алкохолно съдържание, по-ниско от 4 обемни процента (об. %), и за пиво.

Глава втора.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ, ВИНО И ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.

Регистриране на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино и заличаване от регистъра

Чл. 3. (1) Физическите и юридическите лица - производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино, които са предназначени за продажба, се регистрират в Националната лозаро-винарска камара (НЛВК).

(2) Физическите лица - производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино за семейна консумация, се регистрират в НЛВК, като не заплащат такса за вписването си в регистъра.

Чл. 4. (1) За извършване на регистрацията лицата по чл. 3, ал. 1 подават до председателя на НЛВК в деловодството на НЛВК по пощата с обратна разписка на адреса на НЛВК или чрез регионалните лозаро-винарски камари заявление, към което прилагат следните документи:

1. оригинал на удостоверението за актуално съдебно състояние, когато заявителят е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. име, адрес, ЕГН и данни от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;

3. справка-декларация за местонахождението на всеки обект за производство, складиране и съхраняване на вино и други продукти от грозде и вино;

4. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и копие от удостоверението за данъчна регистрация;

5. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);

6. документ за платена такса за регистрация.

(2) За извършване на регистрацията лицата по чл. 3, ал. 2 подават до председателя на НЛВК в деловодството на НЛВК по пощата с обратна разписка на адреса на НЛВК или чрез регионалните лозаро-винарски камари заявление, към което прилагат следните документи:

1. име, адрес, ЕГН и данни от документа за самоличност;

2. справка-декларация за производството на грозде със следните данни за лозовите насаждения: наименование на областта и на общината; наименование на населеното място; наименование на местността; площ на лозовите насаждения, изразена в декари; сортов състав;

3. справка-декларация за всеки обект за производство, складиране и съхраняване на виното, която съдържа: наименование на областта и на общината, наименование на населеното място по местонахождението на обекта, както и пълно описание на площта и обема на помещенията, съдовете и съоръженията в обекта.

(3) Заявлението за регистрация на производителя на винено грозде съдържа следните данни за лозовите насаждения: наименование на областта и на общината; наименование на населеното място; наименование на местността; площ на лозовите насаждения, изразена в декари; сортов състав и форма на стопанисване.

(4) Справките-декларации се попълват в 3 еднообразни екземпляра - един за заявителя, един за НЛВК и един за Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Националната лозаро-винарска камара изпраща по служебен път екземпляра на ИАЛВ.

(5) В 3-дневен срок от получаване на заявлението и документите по ал. 1 и 2 регионалните лозаро-винарски камари ги изпращат служебно в НЛВК.

Чл. 5. (1) Регистрацията се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 4.

(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в 14-дневен срок за отстраняването им считано от датата на подаване на документите.

(3) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в 14-дневен срок от уведомяването документите се връщат на заявителя.

(4) В случаите по ал. 2 документите се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите.

Чл. 6. При изпълнение на изискванията на чл. 4 и 5 на заявителя не може да бъде отказана регистрация.

Чл. 7. (1) Регистрираните лица са длъжни при промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 и 2 да ги заявят в 30-дневен срок от настъпването им в НЛВК.

(2) Националната лозаро-винарска камара отразява промените в регистъра в 14-дневен срок.

Чл. 8. (1) Всеки производител на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино се вписва в регистъра по чл. 26, ал. 1 под индивидуален регистрационен номер.

(2) Регистрационният номер по ал. 1 се състои от цифри, представляващи поредният номер на вписване в регистъра, и от букви, определящи вида на извършваната производствена дейност. С буква "Г" се означава производството на винено грозде, с буква "В" - производството на вино, и с буква "Д" - производството на други продукти от грозде и вино.

Чл. 9. (1) При вписването в регистъра председателят на НЛВК издава удостоверение за регистрация. В удостоверението се вписват номер и дата на издаване и данните по чл. 4, ал. 1 или 2. Удостоверението се връчва на производителя или на упълномощен негов представител.

(2) В случаите по чл. 7 председателят на НЛВК прави допълнение към издаденото по ал. 1 удостоверение за регистрация в 14-дневен срок от подаване на заявлението за допълнение.

(3) В удостоверението за регистрация лицата по чл. 3, ал. 2 се вписват като производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино на пазара.

Чл. 10. (1) Вписването в регистъра се заличава:

1. по молба на регистрираното лице;

2. при смърт на физическото лице или при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при спиране на производството в продължение на една година, разпоредено с влязъл в сила акт на контролен орган;

4. при окончателно спиране на производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино в продължение на две години, констатирано от контролните органи по чл. 79 ЗВСН.

(2) Контролните органи изпращат влезлите в сила актове по ал. 1, т. 3 за заличаване на вписването от регистъра на НЛВК.

(3) Лицата, заличени по реда на ал. 1, т. 1, 3 и 4, могат да поискат ново вписване в регистъра при изпълнение на условията по чл. 4.

Раздел II.

Регистриране на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и заличаване от регистъра

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Физическите и юридическите лица - производители на спирт, дестилати и спиртни напитки по смисъла на чл. 35 ЗВСН, които са предназначени за продажба, се вписват в регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в Министерството на икономиката и енергетиката.

(2) В регистъра по ал. 1 могат да се вписват само лица, които отговарят на изискванията на чл. 40 ЗВСН.

(3) В един производствен обект производство може да извършва само едно регистрирано лице.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) При вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се издава удостоверение от министъра на икономиката и енергетиката или от упълномощен от него заместник-министър.

(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа: номер и датата на регистрация, наименование (фирма), седалище и адрес на управление на заявителя; БУЛСТАТ; данъчен номер; местонахождение на инсталираните производствени мощности; описание на производствените мощности; списък на произвежданите напитки и продукти; трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и правят вписвания в дневниците по чл. 40б ЗВСН.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В Министерството на икономиката и енергетиката се създава регистър на производители на спирт, дестилати и спиртни напитки.

(4) Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия".

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) За извършване на регистрацията лицата по чл. 11 подават заявление до министъра на икономиката и енергетиката.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. оригинал или нотариално заверено копие от решението за съдебната регистрация и от удостоверение за актуално съдебно състояние на фирмата към датата на подаване на документите;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и конкретизация на местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем, изготвена от заявителя;

3. оригинал или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. оригинал или нотариално заверено копие от заверени технически спецификации за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им;

5. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.)

6. списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б ЗВСН;

7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;

8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административнонаказателна санкция за това по реда на чл. 76 и 77 ЗВСН, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването, съгласно приложение № 8;

9. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката в срок 3 дни от получаване на заявлението извършват проверка на документите по чл. 13, ал. 2.

(2) В случай че представените документи и данни са непълни и/или неточни, в срок 3 дни от приключване на проверката по ал. 1 заявителят се уведомява писмено за отстраняването им в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.

(3) В случаите по ал. 2 документите се считат за подадени от датата на отстраняване на непълнотите и/или неточностите.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В срок 10 дни от подаването на документите или от датата на отстраняване на непълнотите по чл. 14, ал. 3 упълномощени от министъра на икономиката и енергетиката длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката извършват проверка на място на производствените обекти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В срока по ал. 1 упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката изготвят мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до упълномощен от него заместник-министър за вписване в регистъра и издаване на удостоверение или за отказ за вписване в регистъра.

(3) Удостоверението за вписване се връчва на производителя или на упълномощен негов представител.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър в срок 14 дни от подаването на документите или от датата на отстраняване на непълнотите по чл. 14, ал. 3 с мотивирана заповед разпорежда вписването или отказва вписване в регистъра.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър отказва вписване в регистъра:

1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока по чл. 14, ал. 2;

2. когато заявлението за вписване в регистъра е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра по чл. 40, ал. 7, т. 4, букви "б", "в"и "г" ЗВСН или преди осигуряването на необходимите условия в случаите на чл. 40, ал. 7, т. 4, буква "а" ЗВСН, освен ако заличаването е било отменено от съда като незаконосъобразно;

3. когато след проверка на място се установи, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти.

(2) В 14-дневен срок от датата на издаването на заповедта по чл. 16 заявителят се уведомява писмено.

(3) Заповедта по чл. 16 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 18. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

Чл. 19. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се установява със заверяване на техническа спецификация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Заверяването на техническата спецификация се извършва чрез проверка и съгласуване на съдържанието й с полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица - държавни инспектори, упълномощени за това от министъра на икономиката и енергетиката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят в Министерството на икономиката и енергетиката изготвена съобразно приложение № 9 техническа спецификация за производството на спирт, дестилат или спиртна напитка.

(4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал. 2 в 14-дневен срок уведомяват заявителя с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец от получаване на уведомлението.

(5) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.

(6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.

(7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на този член.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 13, ал. 2 производителят в 14-дневен срок подава заявление, документите, удостоверяващи промяната, удостоверението за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и документ за платена такса по Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.

(2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за производителя, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.

(3) Вписването или отказът да се впишат променените обстоятелства се извършват при условията и по реда на чл. 14 - 17.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра производител на спирт, дестилати и спиртни напитки:

1. по молба на производителя;

2. при прекратяване или ликвидация на търговеца;

3. при смърт на физическото лице - търговец;

4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган на обстоятелствата по чл. 40, ал. 7, т. 4 ЗВСН.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В 14-дневен срок от получаване на документа по ал. 1, т. 1 - 3 упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката правят мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до упълномощен от него заместник-министър за издаване на заповед за заличаване от регистъра.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване на вписването в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) При констатиране на нарушения по чл. 40, ал. 7, т. 4 ЗВСН упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката изготвят акт за нарушение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В 7-дневен срок от съставянето на акта за констатиране на нарушението от упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката или от получаването на влязъл в сила акт на контролен орган, удостоверяващ извършено нарушение по чл. 40, ал. 7, т. 4 ЗВСН, упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката правят мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до упълномощен от него заместник-министър за издаване на заповед за заличаване на производителя от регистъра.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Заповедта на министъра на икономиката и енергетиката или на упълномощен от него заместник-министър по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

(7) В заповедта по ал. 1 се включва разпореждане за предварителното й изпълнение при наличие на условията по чл. 16 от Закона за административното производство.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) При установяване на производство със съоръжения, както и в складови помещения, или на продукти, които не са вписани в удостоверението за регистрация, упълномощени длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката съставят акт за извършеното нарушение и правят предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до упълномощен от него заместник-министър за заличаване от регистъра или за издаване на наказателно постановление за налагане на административни наказания по чл. 76 или 77 ЗВСН.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) При установяване на производство без регистрация упълномощени длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката съставят акт за извършеното нарушение и правят предложение до министъра на икономиката и енергетиката или до упълномощен от него заместник-министър за отказ от вписване в регистъра и за издаване на наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 75а ЗВСН.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Промените в обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 се вписват в регистъра на Министерството на икономиката и енергетиката по чл. 26, ал. 2.

Чл. 23. Дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия от физически лица с техни суровини, които не са предназначени за търговия, се извършва от собственици или наематели на пунктове (пунктове за изваряване на ракия). В пунктовете се осигуряват условия за производство съгласно изискванията на Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.).

Чл. 24. Собственици и наематели на пунктовете по чл. 23 могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите съгласно чл. 40в ЗВСН.

Чл. 25. (1) Лицата по чл. 23 подават заявление за регистрация в съответната териториална данъчна дирекция по местонахождението на пункта за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, към което прилагат следните документи:

1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове, в които се извършва дестилацията и се съхранява получената ракия, с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем, изготвена от заявителя;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.)

5. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация;

6. списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес (отговорници на пунктовете).

(2) Упълномощени от директора на териториалната данъчна дирекция служители в срок 7 дни от получаване на заявлението извършват проверка на документите по ал. 1. При установяване на непълноти и/или неточности заявителят се уведомява писмено за отстраняването им в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.

(3) Въз основа на заявлението и приложените документи по ал. 1 съответният директор на териториалната данъчна дирекция в срок 14 дни от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 11 или отказва със заповед издаването му.

(4) Директорът на териториалната данъчна дирекция отказва издаването на удостоверение за регистрация:

1. при непълноти и/или неточности на представените документи, които не са отстранени в срока по ал. 2;

2. когато след извършена проверка на място от упълномощени от директора на териториалната данъчна дирекция длъжностни лица е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за извършване на дестилация на ферментирали плодови материали.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Директорът на териториалната данъчна дирекция в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 изпраща на министъра на икономиката и енергетиката копие от удостоверението по ал. 3. Удостоверението съдържа данните по ал. 1 за регистрирания обект.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката въз основа на удостоверението по ал. 3 вписва пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали в регистъра по чл. 26, ал. 2. За вписването в регистъра не се заплаща такса.

(7) Директорът на териториалната данъчна дирекция със заповед заличава вписването:

1. по молба на собственика или наемателя на пункта;

2. при смърт на физическото лице - търговец;

3. при прекратяване или ликвидация на търговеца;

4. при влязъл в сила акт на контролен орган, когато:

а) съответното лице по чл. 23 не може да осигури необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за изваряване на ракия съгласно ал. 1, т. 4, както и необходимите технологични възможности за производство;

б) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра, която не е била декларирана пред органа по издаването;

в) е налице производство на токсични ракии;

г) не са осигурени условия за производство - липсва дестилационна инсталация за производство на ракия или тя е технически неизправна.

(8) Контролните органи, от чиято компетентност е установяването на обстоятелствата по ал. 7, т. 4, са длъжни да уведомят данъчната администрация в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за констатиране на нарушението.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Директорът на териториалната данъчна дирекция в 7-дневен срок от заличаването на вписването уведомява за това министъра на икономиката и енергетиката.

(10) Пункт, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да бъде вписан в регистъра не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия.

(11) Заповедите по ал. 3 и 7 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(12) При промяна на обстоятелствата, установени с документите по ал. 1, лицето по чл. 23 в 14-дневен срок подава заявление до директора на териториалната данъчна дирекция. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната. Вписването или отказът за вписване на промените в обстоятелствата в регистъра по чл. 26, ал. 2 се извършва при условията и по реда на ал. 1 - 4.

(13) Отговорниците на пунктовете по чл. 23 ежедневно вписват в дневник съгласно приложение № 10, заверен от директора на териториалната данъчна дирекция, постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали. Дневникът съдържа данни за лицата - собственици на ферментирал плодов материал, количеството и вида на материала, количеството и алкохолното съдържание на произведените продукти.

Глава трета.

РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ, ВИНО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Чл. 26. (1) В Националната лозаро-винарска камара се създава и поддържа регистър на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) В Министерството на икономиката и енергетиката се създава и поддържа регистър на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.

(3) Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Регистрите се водят по образец съгласно приложение № 1, съответно приложение № 2. Те са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на страниците на Министерството на икономиката и енергетиката и на НЛВК в интернет.

Чл. 27. (1) Лицата, водещи регистрите по чл. 26, ал. 1 и 2, вписват във входящ регистър заявленията.

(2) Всеки регистър се води в томове, чиито страници се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.

(3) За всяко лице в регистъра се води самостоятелна партида.

(4) Не се допускат изтривания и зачертавания в регистъра. При поправка на техническите грешки, допуснати при вписването, лицето, водещо регистъра, прави забележка и се подписва.

(5) Лицата, водещи регистрите, комплектуват документацията на всеки заявител в отделно дело, което носи поредния номер на удостоверението за вписване.

(6) Регистрите и документацията се съхраняват от упълномощените лица и не могат да се изнасят от определените за съхраняване места.

(7) Вписванията в регистъра се отразяват и в автоматизирана информационна система.

Чл. 28. Регистърът по чл. 26, ал. 1 се води от лице, определено с решение на управителния съвет на НЛВК, което:

1. вписва в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 4, 7 и 9;

2. съхранява документите;

3. дава справки и изготвя удостоверения за вписаните обстоятелства.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Регистърът по чл. 26, ал. 2 се води от упълномощени от министъра на икономиката и енергетиката длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката по образец съгласно приложение № 2, които:

1. вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 12 и 20;

2. съхраняват документите;

3. дават справки и изготвят удостоверения за вписаните обстоятелства.

Чл. 30. (1) За дейностите по вписване в регистъра по чл. 26, ал. 1 се събират такси по Тарифата за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и от регионалните лозаро-винарски камари по ЗВСН.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) За дейностите по вписване в регистъра по чл. 26, ал. 2 се събират такси по Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за държавните такси.

Глава четвърта.

ДНЕВНИЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 31. (1) Регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино и регистрираните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки водят дневници по образци съгласно приложение № 3.

(2) Вписвания в дневниците могат да правят само лица, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 9 или в удостоверението по чл. 12.

(3) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект и подобект.

(4) Вписванията в дневниците се извършват четливо, по незаличим начин, без оставяне на празни полета и страници, в хронологична последователност на всеки ред и при точно отразяване на технологичния процес. Операциите се изписват с думи съгласно текста в отделните колони.

(5) Приетите суровини и материали за преработка, завършените технологични практики и производствени манипулации, вложените суровини и материали, бутилираната и реализираната крайна за производителя продукция се вписват в дневниците в деня на извършването им.

(6) Когато продуктът е претърпял промени, които не се дължат на производствена манипулация, и в случай на ферментация на гроздова мъст в дневник № 1 се вписват количеството и естеството на продукта, получен след тази трансформация.

(7) При производството на качествени вина от определен район и на спиртни напитки с географско указание в дневник № 1 се вписва районът на получаване на изходната суровина за тяхното производство.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Дневниците се приключват ежегодно на 31 декември след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 март следващата година в Министерството на икономиката и енергетиката за проверка.

(9) Дневниците се съхраняват от регистрираните лица за срок 10 години.

(10) Дневниците се съхраняват на територията на производствения обект и се намират непрекъснато на разположение на контролните органи.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Дневниците на регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино преди извършване на вписване в тях се заверяват от териториалните звена на ИАЛВ. Дневниците на регистрираните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки преди извършване на вписване в тях се заверяват в Министерството на икономиката и енергетиката.

Чл. 32. (1) В дневник № 1 се вписват постъпилите грозде, плодове и други суровини, предназначени за ферментация, и получените след ферментацията продукти.

(2) Приетите за преработка количества грозде, плодове и други суровини се вписват в дневник № 1 в края на деня.

(3) Полученото вино от ферментационен съд се изписва в същия дневник на нов ред, като се оформят партиди в зависимост от вместимостта на съдовете.

(4) След приключване на ферментацията джибрите и утайките от колона № 10 на дневник № 1 се вписват на отделен ред в колона № 1 на дневник № 4.

(5) Оформените партиди за обработка от колона № 10 на дневник № 1 се вписват в колона № 1 на дневник № 3. Остатъкът от партидата се записва на нов ред в дневник № 1.

Чл. 33. (1) В дневник № 2 се вписват постъпилите суровини и материали за технологични цели.

(2) В дневник № 2 не се вписват постъпилите консумативи за бутилиране на продуктите.

(3) Остатъкът от суровините и материалите се записва на нов ред в дневник № 2.

Чл. 34. (1) В дневник № 3 се вписват извършените производствени манипулации.

(2) Производствените манипулации се описват подробно по реда на тяхното извършване.

(3) Готовите за бутилиране вина и спиртни напитки се оформят в партиди.

(4) Количествата, предназначени за бутилиране, от колона № 12 на дневник № 3 се вписват в колона № 1 на дневник № 5.

(5) Небутилираното количество се записва на нов ред в дневник № 3.

Чл. 35. (1) В дневник № 4 се вписват постъпилите вторични продукти, предназначени за дестилация.

(2) В дневник № 4 се вписват и получените ферментирали продукти от суровини, описани в Наредбата за определяне на видовете спиртни напитки и правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им и предназначени за дестилация.

(3) Полученият дестилат се оформя в партиди и се изписва за обработка от колона № 10 на дневник № 4 в колона № 1 на дневник № 3.

(4) Остатъкът се записва на нов ред в дневник № 4.

Чл. 36. (1) В дневник № 5 се вписва завършеното бутилирано производство.

(2) Бутилираните продукти се описват с точното си търговско наименование, под което се пускат на пазара.

(3) Бутилирането на вина и спиртни напитки се извършва на партиди.

(4) Всекидневно бутилираните количества от партидата се заприходяват в колона № 9 на дневник № 5.

(5) Цялата бутилирана партида от колона № 10 на дневник № 5 се вписва в колона № 1 на дневник № 6.

Чл. 37. (1) В дневник № 6 се вписва само заприходената за реализация продукция.

(2) Готовите напитки се вписват с точното си търговско наименование, под което се пускат на пазара.

Глава пета.

ДЕКЛАРАЦИИ

Раздел I.

Декларация за произведеното количество грозде

Чл. 38. (1) Производителите на грозде, което е предназначено за производство на вино и гроздова мъст, ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство произведените количества грозде от последната реколта, включително количеството грозде, предназначено за семейна консумация.

(2) Декларациите по ал. 1 се подават най-късно до 10 декември в два екземпляра съгласно приложение № 4.

Раздел II.

Декларация за произведените количества вино и гроздова мъст

Чл. 39. (1) Производителите на вино ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на производствения обект произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта, включително количествата, произведени на ишлеме и за семейна консумация.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава най-късно до 10 декември за всеки отделен обект по образец съгласно приложение № 5.

Раздел III.

Декларация на стоковата наличност

Чл. 40. (1) Производителите на вино и гроздова мъст и лицата, извършващи търговия на едро с вино и гроздова мъст, ежегодно декларират пред териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на обекта съхраняваните от тях към 31 юли количества вино и гроздова мъст от последната година и от предходни години.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 август за всеки отделен обект по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 41. Вносителите на вино и гроздова мъст в Република България подават до 20 август в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождението на производствения обект за всеки отделен обект декларация за внесените от тях количества вино и гроздова мъст по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 42. Изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед утвърждава указания за попълване на декларациите по чл. 37, 38 и 39.

Раздел IV.

Декларация за произведените, наличните и реализираните количества асортимент на спирт, дестилати и спиртни напитки

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Вписаните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки представят всяка година до 31 януари в Министерството на икономиката и енергетиката декларация по образец съгласно приложение № 7 за произведените, наличните и реализираните количества и асортимент на спирт, дестилати и спиртни напитки.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Получателите на внесените в страната спирт, дестилати и спиртни напитки представят всяка година до 31 януари в Министерството на икономиката и енергетиката отделна декларация по образец съгласно приложение № 7.

Глава шеста.

КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката чрез дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол", от министъра на земеделието и храните чрез ИАЛВ и от министъра на финансите чрез съответните териториални данъчни дирекции.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Контролът върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се осъществява от упълномощени длъжностни лица от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката и енергетиката.

(2) Лицата по ал. 1 имат право:

1. да извършват проверка на документите по чл. 13, ал. 2;

2. да извършват проверки на място на производствените обекти за установяване наличието на необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти;

3. да извършват проверки на място на производствените обекти за установяване изправността на наличното технологично оборудване за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, както и за съответствието му с вписаното в регистъра;

4. да извършват проверки относно спазването на технологичните изисквания при производството на спирт, дестилати и спиртни напитки;

5. да извършват документални проверки и проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и за съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;

6. да вземат проби от спирт, дестилати и спиртни напитки за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка.

Чл. 47. (1) Контролът върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, както и контролът на лозаро-винарския потенциал се извършват от упълномощени длъжностни лица на ИАЛВ.

(2) Лицата по ал. 1 имат право:

1. да извършват проверки на място за съответствието на данните от декларациите за местонахождение на лозарските имоти, за реколта, за производство, за съхранявани количества;

2. да извършват проверки на място за съответствието на данните от декларациите за изкореняване, засаждане и презасаждане на винени сортове лози;

3. да извършват документални проверки и проверки на място за спазването на реда на засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозовите насаждения;

4. да извършват документални проверки и проверки на място за спазване на разрешените енологични практики и обработки;

5. да извършват проверки на място за съответствие на условията за производство с вписаните в акта за утвърждаване на качествено вино, произведено в определен район;

6. да извършват проверки на място за съответствие на условията за производство с вписаните в акта за утвърждаване на регионално вино;

7. да извършват документални проверки и проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за водене на технологичния процес и за съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;

8. да вземат проби за физико-химичен и микробиологичен анализ и за органолептична оценка;

9. да извършват физико-химичен и микробиологичен анализ на качествени вина, произведени в определен район, и на вина, предназначени за износ;

10. да определят и дават контролен номер на качествените вина, произведени в определен район, и да следят за правилното му използване.

Чл. 48. (1) Контролът върху производството на ракия от физически лица с техни суровини, които не са предназначени за търговия, се извършва от упълномощени лица от съответните териториални данъчни дирекции.

(2) Лицата по ал. 1 имат право:

1. да извършват проверка на документите по чл. 25, ал. 1;

2. да извършват проверки на място за наличието на необходимите технологични възможности за дестилация на ферментирали плодови материали;

3. да извършват проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците за постъпилите за дестилация ферментирали плодови материали.

Чл. 49. При извършване на контрола контролните органи имат право:

1. на свободен достъп в контролираните обекти;

2. да изискват необходимите документи;

3. да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;

4. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания.

Чл. 50. Контролните органи са длъжни:

1. да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;

2. да опазват служебната, производствената и търговската тайна;

3. да не разгласяват данни от проверките преди и след тяхното приключване.

Чл. 51. При доказани нарушения на наредбата разноските по лабораторните изследвания на проби и мостри и по извършената експертиза са за сметка на нарушителите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са получили разрешение (лицензия) за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки по досегашния ред, запазват правата си по тях до изтичането на посочения срок. За извършване на вписването и издаване на удостоверение съответните лица подават заявление и необходимите документи по чл. 13, ал. 2. Вписването се извършва по реда на чл. 14 - 17. Удостоверението запазва съответния номер на издадената лицензия.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката и енергетиката, на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 40, ал. 11 ЗВСН.


Приложение № 1 към чл. 26, ал. 4

НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

РЕГИСТЪР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ, ВИНО И ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО

Номер по ред

Регистрационен № и дата на вписване в регистъра

Данни за регистрираното лице (съдебна регистрация, данъчна регистрация, седалище и адрес на управление или име, адрес, ЕГН, данни от документа за самоличност)

Видове дейности, извършвани от лицето

Местонахождение на лозовите насаждения

Площ, изразена в дка

Сортов състав

Вид на стопанисване

Място на производство и/или съхраняване и складиране

Данни за лицата, извършващи вписвания в работните дневници

Промени в обстоятелствата

Наказания

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


 

Приложение № 2 към чл. 26, ал. 4 и чл. 29

РЕГИСТЪР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Номер по ред

Наименование на регистрирания производител на спирт, дестилати и спиртни напитки

БУЛСТАТ

Седалище, адрес на управление и местонахождение на производствения обект

Номер и дата на издаване на удостоверение за регистрация

1

2

3

4

5

Раздел: "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия"

Номер по ред

Наименование на регистрирания собственик или наемател на пункта

БУЛСТАТ

Седалище, адрес на управление и местонахождение на производствения обект

Номер и дата на издаване на удостоверение за регистрация, териториална данъчна дирекция, от която е издадено

Отговорник (отговорници) на пункта (вписват се трите имена на лицето или лицата)

1

2

3

4

5

6


Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.)

 

ДНЕВНИК № 1

за постъпилите грозде, плодове и други суровини за ферментация и за получените след ферментацията продукти

Сорт грозде (вино), плод, суровина*, .......................................................................

Ферментационен резервоар № ....................................... куб. м.............................................

 

по ред

Дата

Произход

Количество

(в т)

Средно захарно съдържание

Производствено предназначение (категория вино)

Количество получено вино, друг ферментирал продукт

(в куб. м)

Алкохолно съдържание (в об.%)

Изписано

Остатък

Подпис на отговорния технолог

Количество (в куб. м)

Записано в дневник № (2, 3 или 4), № по ред и дата на вписване

Количество (в куб. м)

Записано в дневник № 1,№ поред и дата на вписване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* Ненужното се зачертава.

ДНЕВНИК № 2

за постъпилите суровини и материали за технологични цели

по ред

Дата

Наименование

Произход, географско наименование

Количество (в т или в куб. м)

Сертификат № и дата, място на издаване

Доставчик № и дата на документа

Производствено пред назначение

Изписано

Остатък

Подпис на отговорния технолог

Количество (в куб.м)

Записано в дневник № (3 или 4), № по ред и дата на вписване

Количество (в куб. м)

Записано в дневник № 2, № по ред и дата на вписване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ДНЕВНИК № 3

за извършени производствени манипулации

№ по ред

Дата

Вложени суровини и материали

Получени след манипулацията суровини и материали или краен продукт

Изписано

Остатък

Подпис на отговорния

технолог

Наименование на вложения продукт

Произход географско наименование

Количество

състав, алкохол, общ екстракт

манипулация

наименование

количество

състав, алкохол, общ екстракт

количество

записано в дневник № 5, № по ред и дата на вписване

количество

записано в дневник № 3, № по ред и дата на вписване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

ДНЕВНИК № 4

за вторични продукти, предназначени за дестилация

по ред

Дата

Вторичен продукт

Количество

(в т или в куб.м)

Алкохолно съдържание

(в об. %)

Получен дестилат

(вид)

Алкохолно съдържание

(в об. %)

Количество

(в куб. м)

Производствено предназначение

Изписано

Остатък

Подпис на отговорния технолог

Количество

(в куб. м)

Записано в дневник № 3, № по ред и дата на вписване

Количество

(в куб. м)

Записано в дневник № 4, № по ред  и дата на вписване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ДНЕВНИК № 5

за завършено бутилирано производство

по ред

Дата

Търговско наименование на продукта

Произход, географско наименование

Обем на опаковката

(в л)

Количество

(бр.)

Орган издал сертификата

№ и дата на издаване

Заприходена продукция, № и дата на първичния счетоводен документ

Записано в дневник № 6, № по ред и дата на вписване

Подпис на отговорния

технолог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ДНЕВНИК № 6

за заприходена и реализирана продукция

по ред

Дата

Търговско наименование на продукта

Произход, географско наименование

Обем на опаковката

(в л)

Количество

(броя) бутилки)

Реализирана продукция

Купувач името на фирмата, лицето

Номер на придружителния документ и дата на издаване, фактура и дата на издаване

Остатък

Записано в дневник № 6, № по ред и дата на вписване

Подпис на отговорния

технолог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 38, ал. 2

Декларация за произведено грозде

 

РЕКОЛТА: ……………… Г.

 

 

Производител на винено грозде:

Име (наименование): .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Номер на удостоверението за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара: .............................................

Идентификационен номер на лозарското стопанство: ......................................................................................

Данни за местонахождението на лозята, сортовия състав и предназначение на гроздето:

Местонахождение на лозарските имоти

Лозя и сортов състав

Община

Наименование на населеното място

Площ на лозарския имот

(дка)

Сортов състав

Лозя,чието грозде е предназначено за производство на:

 

Лозя, чието грозде е предназначено за производство на качествени вина

 

Общо произведено грозде

(кг)

Преработено количество грозде от декларатора

(кг)

трапезни вина

регионални вина

с ГНП

с ГКНП

площ

(дка)

количество

(кг)

площ

(дка)

количество

(кг)

площ

(дка)

количество

(кг)

площ

(дка)

количество

(кг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засадени площи с лозя през годината ............................................. дка

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:................................................                                                                                                                                                                                                                                                          Декларатор: ..........................................................................

гр./с..................................................

Приложение към декларацията за произведено грозде...........................Г.

 

 

Фирма - получател

 

 

 

Номер на сертификата

за произход

Предназначение на гроздето

За

трапезни вина

количество (кг)

За

регионални вина

количество (кг)

За

вина с ГНП

количество (кг)

За

вина с ГКНП

количество (кг)

1

2

3

4

5

6

 1.

 Рег.№..................................................................................

 

 фирма..................................................................................

 

 

 

 

 

 2.

 Рег. №.................................................................................

 

 фирма..................................................................................

 

 

 

 

 

 3.

 Рег. №.................................................................................

 

 фирма ...................................................................................

 

 

 

 

 

 4.

 Рег .................................................................................

 

 фирма....................................................................................

 

 

 

 

 

 5.

 Рег. № ...................................................................................

 

 фирма...................................................................................

 

 

 

 

 

 6.

 Рег. № ...................................................................................

 

 фирма...................................................................................

 

 

 

 

 

 7.

 Рег. № ...................................................................................

 фирма...................................................................................

 

 

 

 

 


 


Приложение № 5 към чл. 39, ал. 2

Декларация за произведени количества вино и гроздова мъст от последната реколта

Производител и/или търговец на едро на вино и/или гроздова мъст или получател на внесени в страната вино и/или гроздова мъст

Име (наименование):                                                                                           Седалище и адрес на управление: ……………………………

.Номер на удостоверението за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара: № …….

Място на винопроизводство /изба/:                                                                   Реколта:…………..

Категория продукти

Произведени количества

(л)

Общо произведени количества

(л)

Продадени  количества вина

 

Направление

Количество

(л)

 

червени и розе

бели

червени и розе

Бели

1

2

3

4

5

6

7

1.1.Трапезни вина

 

 

 

 

 

 

1.2.Регионални вина

 

 

 

 

 

 

1.3.Качествени вина с ГНП

 

 

 

 

 

 

1.4.Качествени вина с ГКНП

 

 

 

 

 

 

2.1.Пенливи вина

 

 

 

 

 

 

2.2.Искрящи вина

 

 

 

 

 

 

3.1.Ликьорни вина

 

 

 

 

 

 

3.2.Ароматизирани вина

 

 

 

 

 

 

3.3.Благородно сладки вина

 

 

 

 

 

 

ОБЩО: /т.1.1. до т.3.3./

 

 

 

 

 

 

4.МЪСТ (4.1 + 4.2)                                              ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

4.1.Концентрирана гроздова мъст

 

 

 

 

 

 

4.2.Ректифицирана и концентрирана гроздова мъст

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ВИНА И МЪСТ: /т.1.1. до т.4.2./

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 за произход на гроздето  – стр. 2;   Приложение № 2  за продадените количества вина – стр. 3

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................гр./ с.…………………..

 

 

 

ПРОИЗХОД НА ГРОЗДЕТО

/Приложение № 1 към декларация за произведено вино/

 

Номер на сертификат за произход на грозде

Име на доставчик

Количество грозде

(кг)

Предназначение

Трапезни вина

Регионални вина

ВГНП

ВГКНП

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………………                                                                                                                                                                                                             Декларатор:……………………………..

гр./с…………………

 


Приложение № 6 към чл. 40, ал. 2 и чл. 41

Декларация за съхраняваните количества мъст и вино от последната и предходни реколти към 31.юли ........г.,

(стокова наличност)

Производител и/или търговец на едро на вино и/или гроздова мъст или получател на внесени в страната вино и/или гроздова мъст

Име (наименование) и седалище:                                                                                                                      ЕГН:                         БУЛСТАТ:

№ на удостоверението за вписване в регистъра при Националната лозаро-винарска камара: №………

Място за съхраняване и складиране…………………………………..

Категория продукти

Съхранявани количества от собствено производство

(л)

Внесени количества

(л)

Закупени количества от други предприятия в страната

(л)

Общо съхранявани количества

(л)

 

 

(2+3+4+5+6+7)

В това число

Червени и розе

бели

червени и розе

бели

червени и розе

Бели

Наливни вина

(л)

Бутилирани вина

(л)

1

2

3

4

5

6

7

8 ( 9 + 10)

9

10

1.1.Трапезни вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Регионални вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Качествени вина с ГНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Качествени вина с ГКНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Пенливи вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Искрящи вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Ликьорни вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Ароматизирани вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Благородно сладки вина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО: / т.1.1 до т.3.3 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.МЪСТ (4.1 + 4.2)                                              ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Концентрирана гроздова мъст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Ректифицирана и концентрирана гроздова мъст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ВИНА И МЪСТ: /т.1.1. до т.4.2. /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приложение № 1 за произведените категории,видове и типове вина по асортимент, количества и реколта  (стр.2)

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................гр./с...........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Декларатор:....................................................................


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СТОКОВА НАЛИЧНОСТ

ВИД ВИНО

ОБЩО

РАЙОН

РЕКОЛТА

КОЛИЧЕСТВО

БЕЛИ

ЧЕРВЕНИ И РОЗЕ

Наливни

(л)

Бутилирани

(л)

Наливни

(л)

Бутилирани

(л)

1

2

3

4

5

6

7

8

І. ТРАПЕЗНИ ВИНА–ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1……………..

 

 

 

 

 

 

 

2………………

 

 

 

 

 

 

 

3………………

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.РЕГИОНАЛНИ ВИНА - ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1…………………

 

 

 

 

 

 

 

2…………………

 

 

 

 

 

 

 

3…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. КАЧЕСТВЕНИ ВИНА С ГНП – ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1…………………

 

 

 

 

 

 

 

2…………………

 

 

 

 

 

 

 

3…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

ІV. КАЧЕСТВЕНИ ВИНА С ГКНП–ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1………………….

 

 

 

 

 

 

 

2………………….

 

 

 

 

 

 

 

3……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

V. ПЕНЛИВИ – ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1………………..

 

 

 

 

 

 

 

2………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ИСКРЯЩИ – ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1………………….

 

 

 

 

 

 

 

2………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. ЛИКЬОРНИ ВИНА–ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1……………………

 

 

 

 

 

 

 

2……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА–ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1…………………

 

 

 

 

 

 

 

2………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. БЛАГОРОДНО СЛАДКИ ВИНА–ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1…………………

 

 

 

 

 

 

 

2………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО /т. І до т. VІІІ/

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. МЪСТ – ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1.КОНЦЕНТРИРАНА МЪСТ

 

 

 

 

 

 

 

2.КОНЦЕНТР И РЕКТИФИЦИРАНА МЪСТ

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО/т. І до т. ІХ/:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………………. гр./с………………….                        Декларатор:…………………………………


Приложение № 7 към чл. 43

Декларация за произведените, закупените/внесените, наличните и реализираните количества и асортимент на спирт, дестилат и спиртни напитки

Наименование: .............................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................................................................................

БУЛСТАТ .....................................................................................................................................................................................................

Данъчен номер .............................................................................................................................................................................................

Номер и дата на удостоверението за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки:...............................

Категория продукти

Среден

Произведени алкохолен градус

Закупени количества

(в л)

Реализирани или внесени количества

(в л)

Съхранявани количества

(в л)

1.

СПИРТ

 

 

 

 

 

1.1.

Зърнен спирт

 

 

 

 

 

1.2.

Меласов спирт

 

 

 

 

 

1.3.

Винен спирт

 

 

 

 

 

2.

ДЕСТИЛАТ

 

 

 

 

 

2.1.

Винен

 

 

 

 

 

2.1.1.

неотлежал

 

 

 

 

 

2.1.2.

отлежал

 

 

 

 

 

2.2.

Джибров

 

 

 

 

 

2.3.

Плодов

 

 

 

 

 

2.4.

Зърнен

 

 

 

 

 

2.4.1.

неотлежал

 

 

 

 

 

2.4.2.

отлежал

 

 

 

 

 

3.

РАКИЯ

 

 

 

 

 

3.1.

Винена

 

 

 

 

 

3.2.

Джиброва

 

 

 

 

 

3.3.

Плодова

 

 

 

 

 

3.4.

Гроздова

 

 

 

 

 

4.

БРЕНДИ

 

 

 

 

 

4.1.

Бренди

 

 

 

 

 

4.2.

Винено бренди

 

 

 

 

 

5.

УИСКИ

 

 

 

 

 

6.

ЛИКЬОРИ

 

 

 

 

 

7.

ВОДКА

 

 

 

 

 

8.

ДЖИН

 

 

 

 

 

9.

МАСТИКА

 

 

 

 

 

10.

ДРУГИ СПИРТНИ НАПИТКИ

 

 

 

 

 

Общо:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..........................................

Декларатор:...................................................................

гр./с. ...........................................

 


Приложение № 8 към чл. 13, ал. 2, т. 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ...............................................................................................................................................................

(трите имена и лични данни на производителя)

Декларирам, че ........................................................, БУЛСТАТ .................................................................:

(наименование и статут на търговеца)

1. Не сме извършвали производство без регистрация (лицензия).

2. Не ни е налагана (налагана ни е) административнонаказателна санкция по реда на чл. 76 и 77 от Закона за виното и спиртните напитки за извършване на производство без регистрация (лицензия).

3. Не сме заличавани от регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. (Заличавани сме от регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, но са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване.)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: .....................Декларатор: .....................

гр./с. .......................

 


Приложение № 9 към чл. 19, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)

 

УТВЪРЖДАВАМ: ............................................................

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Република България

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС (номер на

 

(записва се само търговското наименование на

спецификацията)

Фирма: ...............

спиртната напитка съгласно чл. 51, ал. 1 от На-

 

 

редбата за означаването и търговското пред-

Рег. № на МИ ...

Седалище .........

ствяне на вината, спиртните напитки и продук-

.........................................

 

тите от грозде и вино, приета с ПМС № 55 от

..........................................

 

2000 г., чиято технология ще се регистрира)

 

.........................................

 

Утвърждавам:........................

Заверена: .................................

(ръководител на фирмата)

МИ - ДРЛК

(подпис, печат)

 

 

 

 

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ

 

 

Класификацията се извършва само в случаите на необходимост.

 

2.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

3.

КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

4.

ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

 

5.

ОПАКОВКА И ОЗНАЧАВАНЕ

 

6.

СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 

7.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

8.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

8.1.

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

8.2.

РАЗХОДНИ НОРМИ

 

8.3.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

 

9.

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

 

10.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ХИГИЕНА НА ТРУДА

 

 

К Р А Й

 


Приложение № 10 към чл. 25, ал. 13

ДНЕВНИК

за постъпили за дестилация ферментирали плодови материали

по ред

 

Дата

 

Вид на материала, постъпил за дестилация

Данни за лицата, собственици на ферментиралия плодов материал (трите имена и  постоянен адрес по местоживеене)

Количество (в л)

Количество на получения продукт (в л)

Алкохолно съдържание на получения продукт

Подпис на отговорника на пункта

1

2

3

4

5

6

7

8


Приложение № 11 към чл. 25, ал. 3

 

ТЕРИТОРИАЛНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

.......................................................

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

за регистрация на пункт за изваряване на ракия

№ ........................../..................................

 

Данъчната администрация удостоверява, че ………………….................................................

.........................................................................................................................................................

(наименование на данъчния субект)

с № от НДР ................................................. и ЕИК по БУЛСТАТ...........................................

Данъчен адрес: ..........................................................................................................................................................

Адрес на управление: ...................................................................................................................

Представляван(о) от: .....................................................................................................................

има регистриран пункт за изваряване на ракия на адрес:..........................................................

Отговорник на пункта е: ...............................................................................................................

(вписват се трите имена и ЕГН на лицето или лицата,които водят производствения процес)

Удостоверението се издава на основание чл. 40в, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.

Данъчен орган: .............................

(подпис и печат)

Днес .............................. г., долуподписаният ...........................................................................,

(име - собствено, бащино и фамилно)

с ЕГН ............................................ в качеството си на ………......................................................

на ......................................................................................................................................................

(наименование на търговеца)

получих екземпляр от удостоверение № ............................/............................... г.