гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На вниманието на гроздопроизводителите и винопроизводителите
Днес, 26 ноември 2021 г. изтича срокът за кандидатстване за Ковид мярката
От 8 ноември стопаните могат да подават заявления за Ковид помощ
Генерална асамблея на OIV
Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19
МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

В изпълнение на разпоредбите на влязъл в сила Делегиран регламент (ЕС) 2021/374, предвиждащ изменения в Делегиран Регламент 2016/1149 на Портала за обществени консултации (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5989) е публикуван за обществено обсъждане до 13 април проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –2021г.
 
Съгласно публикувания доклад с предложение за одобрението на Наредбата от 3 март 2021 г. с ретроактивно действие влизат в сила следните изменения в действащата Наредба 6 по отношение прилагането на мярка „Събиране на реколтата на зелено“:
  • срокът за подаване на заявления за участие по мярката в ИАЛВ се удължава от 9 април на 21 април;
  • отпада забраната за прилагане на мярката за един и същи парцел през две последователни години;
  • за заявени за подпомагане през 2021 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 от Наредба 6 се изчислява за 2018 и 2019 година.
 
Кризисната мярка „Събиране на реколтата на зелено“ представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени, така че добивът от съответната площ да се сведе до нула. Задължително изискване е площите с лозя, за които се кандидатства за подпомагане, да бъдат в добро агротехническо състояние и за тях да са подавани декларации за добив през предходните две години.
 
За финансова 2021 година подпомагането се изчислява като 70 % от сбора на:
  • преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете - 1 155,48 лв./ха и;
  • загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката (цената на килограм грозде – 0,59 лв/кг  умножена по средния годишен добив на хектар от заявените от гроздопроизводителя площи за период от две години преди прилагането на мярката (но не повече от 6300 кг/ха).
финансова помощ = [ 1155,48 + (0,59*средния добив от две години) ]*0,7
Финансовата помощ по мярката не надвишава 3 410,74 лв./ха.
Заявленията за издаване на удостоверение за право на участие по мярката се подават в териториалните  звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства до 21 април 2021 г. Образецът е публикуван на сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното в раздел „Мерки за подпомагане“, поле „Събиране на реколта на зелено” но може да бъде предоставен и на място в офиса на ИАЛВ. При кандидатстване освен документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените за подпомагане площи, се предоставят и цифрови географски данни за площите, върху които ще се прилага мярката.
От 17 до 28 май одобрените от ИАЛВ кандидати подават заявление за финансово подпомагане в ДФЗ. Договорите се сключват до 10 юли. До 28 юли 2021 г. се сваля реколтата.
Подпомагането се изплаща в срок до 10 дни от извършване на проверката.
Ще бъдат осигурени са средства за всички одобрени заявления.
 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067