гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

Речник

Речник

Лозарски терен
- земеделска земя, подходяща за отглеждане на лозя.

Лозарски масив - един или няколко кадастрални района с еднородни и специфични природни условия, с насаждения с характерен за масива сортов състав и технология на отглеждане и с установени лозаро-винарски традиции.

Лозарски микрорайон - съвкупност от два или повече лозарски масива.

Лозарски район - съвкупност от два или повече лозарски микрорайона.

Лозарско стопанство - стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози - съвкупност от права на засаждане, попълвана и управлявана с цел регулиране на лозарския потенциал.

Лозарски имот - поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

Маточник - лозово насаждение, предназначено за производство на подложкови резници или калеми.

Винопроизводство - преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация.

Винарска изба - производствена структура, в която се извършва винопроизводство

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067