гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

Приоритетни цели
 
  • Прилагане на ефективна система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор.
  • Поддържане и актуализиране на лозарския регистър.
  • Гарантиране на качеството при производството на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина, чрез контрол на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина и поддържане на ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина.
  • Изграждане на благоприятна институционална, нормативна, финансова, и информационна среда за създаване и развитие на конкурентноспособни административни услуги предлагани от ИАЛВ.
  • Изработване и прилагане на функциониращи механизми за сътрудничество с гроздо- и винопроизводителите.
  • Подобряване на вътрешното функциониране и оптимизиране на взаимодействието с външната среда.
  • Опростяване на процедурите за достъп на гроздо- и винопроизводители до мерките от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. с цел осигуряване възможност за подпомагане на все повече гроздо- и винопроизводители и усвояване на бюджета по програмата.
 
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. – мерки и цели.
 
 
„Преструктуриране и конверсия на лозя“

Целта на тази мярка е повишаване на жизнеспособността на гроздо- и винопроизводителите в България. Предвидените подмерки и изпълнението на заложените дейности ще допринесат за приспособяване на производството на винено грозде към динамиката на свободния пазара, повишаване на доходите в сектора, за предпазване на селските райони от обезлюдяване, чрез насърчаване на млади производители.

Прилагането й допринася за устойчивостта на конкурентоспособността и пазарната ориентация на стопанствата, защита на природните ресурси и околната среда, балансирано развитие, обновяване на производствения потенциал в лозарството, поддържане и изграждане на неговата модерна и конкурентна структура.
 
„Инвестиции в предприятия“

Целта на мярката е подобряването на общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел се предвиждат изпълнението на дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, както и на структурите и средствата за предлагане на пазара. Осъществяваните инвестиции ще допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и повишаване на глобалната енергийна ефективност.
 
„Застраховане на реколтата“

Основната цел на мярката е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.
 
„Популяризиране в трети държави“

Основна цел на мярката е повишаване на конкурентоспособността и износа на качествени (със ЗНП, ЗГУ и сортови) и биологични български вина на пазарите на трети страни. Мярката обхваща дейности за информиране и популяризиране на качествени вина с цел повишаване на търсенето на целевите пазари.

Мярката е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), сортови вина без ЗГУ/ЗНП и сертифицирани биологични вина.

„Информиране в държавите членки“
 
Основната цел на мярка „Информиране в държавите членки“ е да информират потребителите за отговорната консумация на вино и/или за системата за качество, заложена от Европейския съюз. В рамките на тази мярка е допустимо следното:
  • действия, свързани с отговорното потребление на винo;
  • действия, свързани с информация относно системите на защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).
 
Събиране на реколтата на зелено

Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула. Мярката се прилага в случай на настъпващи кризисни ситуации, с краткотраен/сезонен или дълготраен ефект върху пазара и има за цел да стабилизирана дейността на гроздопроизводителите и да възстанови балансът между търсенето и предлагането в сектора.
 
 „Кризисно съхранение на вино“
 
Кризисно съхранение на вино представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация.

Целта на мярката е да се осигури икономическа подкрепа на винопроизводителите, които поради извънредната пазарна ситуация  резултат от пандемията от Covid 19, няма да могат да реализират произведеното вино. Минималният период за складиране на партида вино е 1 месец.
 
 
 
 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067